برنامه ترم دوم سال تحصیلی 91 - 1390

 

دانشجویان گرامی قبل از انتخاب دروس عمومی معارف اسلامی به نکات ذیل توجه فرمایید:

1. دانشجویان کلیه رشته ها، برابربخشنامه شماره356474/36 مورخ23/10/87 ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی،درهرترم باید تنها یک درس2 واحدی ازدروس معارف اسلامی را بگیرند.

2. انتخاب دروس معارف اسلامی باید به ترتیب :1. اندیشه اسلامی 1 ،  2. اندیشه اسلامی2 ،  3. اخلاق اسلامی یا آیین زندگی ، 4. تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاغه ، 5. تاریخ تحلیلی یا تاریخ امامت یا تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  6. انقلاب اسلامی یا اندیشه سیاسی امام(ره)، باشد .

3. دانشجویان ورودی 89  به بعد باید الزاماً درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را بگیرند.

4. در صورت لزوم جهت کسب اطلاع بیشتر با دفتر مدیریت گروه معارف اسلامی با تلفن  07324225001الی 5 و داخلی 147تماس بگیرید .                                                       

 

 

« برنامه دروس عمومی معارف اسلامی، ترم دوم سال تحصیلی91–1390،

همه گروهها،   برادران»

1. دوشنبه :  9 – 30/7، تاریخ امامت،  آقای سید ابوالفتح معزی

2. سه شنبه:  9 – 30/7،تاریخ تحلیلی صدر اسلام، آقای سید ابوالفتح معزی

3. سه شنبه: 9 – 30/7،اندیشه اسلامی 1، آقای حاج مرشدی 

4. سه شنبه:9 – 30/7، انقلاب اسلامی ایران، آقای سلیمانی 

5. سه شنبه:45/10 – 15/9،تاریخ امامت، آقای سید ابوالفتح معزی

6. سه شنبه:45/10 – 15/9، اندیشه سیاسی امام(ره)، آقای سلیمانی

7. سه شنبه:30/12 - 11، انقلاب اسلامی ایران،  آقای سلیمانی 

8. سه شنبه:15/17 – 45/15 ،تاریخ تحلیلی صدر اسلام،آقای سید ابوالفتح معزی 

9. سه شنبه:19 – 30/17، اخلاق اسلامی ، آقای سید ابوالفتح معزی

10. چهارشنبه:9 – 30/7 ،تاریخ فرهنگ وتمدن، آقای سید ابوالفتح معزی

11. چهارشنبه:9 – 30/7 ،اندیشه اسلامی 1،آقای گنجی آزاد

12. چهارشنبه:45/10-15/9،انقلاب اسلامی ایران، آقای سید علی اکبر معزی

13. چهارشنبه:45/10 – 15/9،اندیشه اسلامی 2 ، آقای گنجی آزاد 

15. چهارشنبه: 30/12 - 11،وصایای امام (ره)، آقای  محمد هادی ایزدی

16. چهارشنبه: 30/15 - 14،آیین زندگی ، آقای گنجی آزاد

 17. چهارشنبه:30/15 – 14،تفسیر موضوعی قرآن،آقای محمد هادی ایزدی

 18. چهارشنبه:30/15 - 14،وصایای امام (ره)، آقای  سید علی اکبر معزی

 19. چهارشنبه:15/17– 45/15،اندیشه اسلامی 2، آقای گنجی آزاد

20.پنج شنبه:9-30/7،تاریخ امامت،آقای سید ابوالفتح معزی                                                                        

21. پنج شنبه:9 – 30/7،تفسیر موضوعی قرآن،آقای  محمد هادی ایزدی

22. پنج شنبه:9 – 30/7، اخلاق اسلامی، آقای حاج مرشدی

23. پنج شنبه:9 – 30/7، نقلاب اسلامی ایران،آقای  سید علی اکبر معزی

24. پنج شنبه:45/10 – 15/9 ، وصایای امام (ره)، آقای  محمد هادی ایزدی

25. پنج شنبه:30/12 -11،تفسیر موضوعی قرآن،آقای  محمد هادی ایزدی                                                                                       

26. پنج شنبه:30/15 - 14،وصایای امام (ره)، آقای  محمد هادی ایزدی 

27. پنج شنبه:15/17- 45/15،تفسیر موضوعی نهج البلاغه، آقای  محمد هادی ایزدی 

28. پنج شنبه:15/17- 45/15،اندیشه اسلامی 1،آقای گنجی آزاد   

29. پنج شنبه:19 – 30/17،اندیشه اسلامی 2، آقای گنجی آزاد                                                                                        

30. جمعه:9 – 30/7 ،تفسیر موضوعی قرآن، آقای  زارع حقیقی

31. جمعه:45/10-15/9،تفسیر موضوعی نهج البلاغه، آقای  زارع حقیقی

32. جمعه:30/12 – 11،تفسیر موضوعی قرآن، آقای  زارع حقیقی

 

«« برنامه دروس عمومی معارف اسلامی ،  ترم دوم سال تحصیلی 91 – 1390    همه رشته ها، خواهران  »» 

1. دوشنبه : 45/10 – 15/9 ، اندیشه اسلامی 1 ، خانم حاجیان

2. دوشنبه : 30/12 - 11 ، اندیشه اسلامی 2، خانم حاجیان

3. دوشنبه : 30/15 – 14، وصایای امام (ره)، خانم حاجیان

4. دوشنبه : 30/15 – 14،  تاریخ امامت، خانم امیری

5. دوشنبه : 15/17 – 45/15،  تفسیر موضوعی قرآن، خانم حاجیان

6. دوشنبه : 15/17 – 45/15، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، خانم امیری

7. سه شنبه:9 – 30/7 ، اندیشه اسلامی 2 ، خانم حاجیان

8. سه شنبه: 45/10 – 15/9 ، اندیشه اسلامی1 ، خانم حاجیان

9. سه شنبه: 30/15 – 14، انسان در اسلام ، خانم حاجیان

10.  سه شنبه: 15/17 – 45/15، وصایای امام (ره)، خانم حاجیان

11. چهارشنبه:  9 – 30/7، تفسیر موضوعی قرآن، خانم شیخ الاسلامی

12. چهارشنبه:  45/10 – 15/9 ، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، خانم شیخ الاسلامی

13. چهارشنبه:  30/12 - 11 ، تفسیر موضوعی قرآن، خانم شیخ الاسلامی

14. چهارشنبه:  30/15 – 14، تفسیر موضوعی قرآن، خانم شیخ الاسلامی

15. چهارشنبه: 15/17 - 45/15، وصایای امام(ره) ، آقای محمد هادی ایزدی 

16. پنج شنبه:    9 – 30/7، اخلاق اسلامی، خانم جعفرپور

17. پنج شنبه:   45/10 – 15/9 ، انقلاب اسلامی ایران،  آقای سید علی اکبر معزی

18. پنج شنبه:   45/10 – 15/9 ، آیین زندگی، خانم جعفرپور

19. پنج شنبه:   30/12 - 11 ، وصایای امام (ره)،  آقای سید علی اکبر معزی

20. پنج شنبه: 30/15 – 14 ، اخلاق اسلامی، خانم جعفرپور

21 پنج شنبه: 30/15 – 14 ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، خانم امیری

22. پنج شنبه: 15/17 – 45/15 ، آیین زندگی، خانم جعفرپور

23. پنج شنبه: 15/17 – 45/15 ، تاریخ امامت، خانم امیری

24. جمعه: 9 – 30/7، انقلاب اسلامی ایران،  آقای سلیمانی

25. جمعه: 45/10 – 15/9، وصایای امام (ره)، آقای سلیمانی

/ 0 نظر / 13 بازدید