برنامه درسی ترم اول 91 - 90

((  برنامه دروس عمومی معارف اسلامی، ترم اول سال تحصیلی1 9-0 139، خواهران))
 

ایام هفته

ساعت :

9 – 30/7

45/ 10-  15/9

30/12-  11

30/15 -14

15/17–  45/15

19 -  30/17

 

2شنبه

نام درس

 

اندیشه 1

انسان در اسلام

(معادل اندیشه 2)

اندیشه 2

تفسیر موضوعی قرآن

اندیشه 1

 

نام استاد

 

خ. حاجیان

خ. حاجیان

خ. حاجیان

خ. حاجیان

خ. حاجیان

 

3شنبه

نام درس

اندیشه 1

اندیشه 2

وصایای امام(ره)

تاریخ فرهنگ و

تمدن اسلامی

(ویژه دانشجویان 89 به بعد)

تاریخ تحلیلی

 

 

نام استاد

خ. حاجیان

خ. حاجیان

خ. حاجیان

خ.امیری

خ.امیری

 

 

4شنبه

نام درس

تفسیر موضوعی

قرآن

تفسیر موضوعی

نهج البلاغه

تفسیر موضوعی

 قرآن

 

جلسات اساتیـد گروه معـارف اسلامی

 

نام استاد

خ. شیخ الاسلامی

خ. شیخ الاسلامی

خ. شیخ الاسلامی

 

 

5شنبه

نام درس

اخلاق اسلامی

انقلاب

اسلامی

آیین

 زندگی

وصایای امام(ره)

تاریخ تحلیلی

اخلاق اسلامی

تاریخ امامت

نام استاد

خ. جعفر پور

آ. معزی B

خ. جعفر پور

آ. معزی B

خ.امیری

خ. جعفر پور

خ.امیری

جمعه

نام درس

انقلاب اسلامی

وصایای امام(ره)

 

 

 

نام استاد

آ. سلیمانی

آ. سلیمانی

 

 

 

تذکرات مهم :

  1. 1.        دانشجویان کلیه رشته ها، برابربخشنامه شماره356474/36 مورخ23/10/87 ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی،درهرترم باید تنها یک درس2 واحدی ازدروس معارف اسلامی را بگیرند.
  2. 2.         انتخاب دروس معارف اسلامی باید به ترتیب :1. اندیشه اسلامی 1 ،  2. اندشه اسلامی2 ،  3. اخلاق اسلامی یا آیین زندگی ، 4. تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاغه ، 5. تاریخ تحلیلی یا تاریخ امامت یا تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  6. انقلاب اسلامی یا اندیشه سیاسی امام(ره)، باشد .
  3. 3.       دانشجویان ورودی 89  به بعد باید الزاماً درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را بگیرند.
  4. 4.       در صورت لزوم جهت کسب اطلاع بیشتر با دفتر مدیریت گروه معارف اسلامی با تلفن داخلی 147  تماس بگیرید .

 

                     

« ط.ک، 12/6/90 »

 

((  برنامه دروس عمومی معارف اسلامی، ترم اول سال تحصیلی1 9-0 139، بـرادران غیر
عمـران  ))

 

ساعت :

9 – 30/7

45/ 10-  15/9

30/12-  11

30/15 -14

15/17 –  45/15

19 -  30/17

2شنبه

نام درس

 

اندیشه 2

 

 

 

 

نام استاد

 

آ. گنجی آزاد

 

 

 

 

3شنبه

نام درس

تاریخ امامت

 

انقلاب اسلامی ایران

 

اندیشه 1

تاریخ تحلیلی

 

نام استاد

آ. معزی C

 

آ. سلیمانی

 

آ. حاج مرشدی

 آ. معزی C

 

4شنبه

نام درس

اخلاق اسلامی

 

 

وصایای امام(ره)

اندیشه 1

اندیشه 2

جلسات اساتیـد گروه

معـارف اسلامی

نام استاد

آ. معزی C

 

 

آ. معزی B

آ. گنجی آزاد

آ. گنجی آزاد

5شنبه

نام درس

انقلاب اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی

 نهج البلاغه

وصایای امام(ره)

 

 

 

نام استاد

آ. معزی B

آ. ایزدی

آ. ایزدی

آ. ایزدی

 

 

 

جمعه

نام درس

تفسیر موضوعی قرآن

 

 

 

اخلاق اسلامی

 

نام استاد

آ. زارع حقیقی

 

 

 

آ. گنجی آزاد

 

تذکرات

مهم :

  1. 1.        دانشجویان کلیه رشته ها، برابربخشنامه شماره356474/36 مورخ23/10/87 ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی،درهرترم باید تنها یک درس2 واحدی ازدروس معارف اسلامی را بگیرند.
  2. 2.         انتخاب دروس معارف اسلامی باید به ترتیب :1. اندیشه اسلامی 1 ،  2. اندشه اسلامی2 ،  3. اخلاق اسلامی یا آیین زندگی ، 4. تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاغه ، 5. تاریخ تحلیلی یا تاریخ امامت یا تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  6. انقلاب اسلامی یا اندیشه سیاسی امام(ره)، باشد .
  3. 3.       دانشجویان ورودی 89  به بعد باید الزاماً درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را بگیرند.
  4. 4.       در صورت لزوم جهت کسب اطلاع بیشتر با دفتر مدیریت گروه معارف اسلامی با تلفن داخلی 147  تماس بگیرید .
                       

« ط.ک، 12/6/90 »

 

((  برنامه دروس عمومی معارف اسلامی، ترم اول سال تحصیلی1 9-0 139، بـرادران عمـران  ))

ایام هفته

ساعت :

9 – 30/7

45/ 10-  15/9

30/12-  11

30/15 -14

15/17 –  45/15

19 -  30/17

2شنبه

نام درس

اندیشه 1

تاریخ امامت

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

اندیشه 2

 

 

 

نام استاد

آ. گنجی آزاد

آ. معزی C

آ. معزی C

آ. گنجی آزاد

 

 

 

3شنبه

نام درس

اندیشه سیاسی امام(ره)

اندیشه 2

انقلاب اسلامی ایران

تاریخ تحلیلی

صدر اسلام

 

 

 

اندیشه 1

اخلاق اسلامی

نام استاد

آ. سلیمانی

آ. حاج مرشدی

آ. سلیمانی

 آ. معزی C

 

 

 

آ. حاج مرشدی

آ. معزی C

4شنبه

نام درس

تفسیر موضوعی قرآن

انقلاب اسلامی

وصایای امام(ره)

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

وصایای امام(ره)

جلسات اساتیـد گروه

معـارف اسلامی

نام استاد

آ. ایزدی

آ. معزی B

آ. معزی B

آ. ایزدی

آ. ایزدی

5 شنبه

نام درس

اخلاق اسلامی

تاریخ امامت

 

 

وصایای امام(ره)

 

 

نام استاد

آ. حاج مرشدی

آ. معزی C

 

 

آ. ایزدی

 

 

جمعه

نام درس

 

تفسیر

/ 0 نظر / 10 بازدید