لزوم رعــایت نکــاتی در انتخاب دروس عمومی معارف اسلامی "در ترم تابستان 90 "

1.ارائه دروس معارف اسلامی درتابستان،در حد ضرورت بوده، لذا دانشجویانی می توانند انتخاب واحد نمایند که یا در شرف فارغ التحصیلی و یا ترم آخر باشند.

2.برابر بخشنامه شماره 9800/86/42 مورخ 22/11/86 معاونت محترم امور اساتید، هر دانشجو فقط یک عنوان درسی (دو واحد) می تواند انتخاب کند، مگر در صورت ضرورت که برابر بند3بخشنامه مذکور با هماهنگی گروه معارف اسلامی دانشگاه اقدام خواهد شد.

3.  ظرفیت کلاسها در دروس یاد شده،حداقل 20 نفر و حداکثر 45  نفر خواهد بود.درصورتی که ظرفیت به حد نصاب لازم نرسد کلاس تشکیل نمی شود و بیش از ظرفیت هر کلاس ثبت نام نخواهد شد.

4.دانشجویانی که یکی از دروس عمومی را انتخاب می نمایند ملزم به حضور در کلاس می باشند ودر صورت غیبت بیش از حد مجاز، برابر مقررات، حذف آموزشی خواهند شد.

5.قبل از انتخاب درس، دستور العمل وراهنمای انتخاب دروس معارف اسلامی را بر روی سایت دانشگاه آزاد اسلامی استهبان ملاحظه فرمایید.

6. بر اساس برنامه فوق، دانشجویان همه رشته ها می توانند انتخاب واحد کنند ولی بر طبق بخشنامه مربوطه، برادران فقط در کلاسهای برادران و خواهران منحصراً در کلاسهای خواهران شرکت نمایند.

/ 0 نظر / 8 بازدید