برنامه دروس عمومی معارف اسلامی ترم تابستان 1390

 

ایام هفته

ساعت

9 -30/7

45/10 - 15/9

30/12 - 11

 

 دو شنبه

نام درس

تاریخ امامت

تاریخامامت

تاریخ امامت

نام استاد

آقای معزی C

آقای معزی C

آقای معزی C

نام درس

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

نام استاد

آقایزارع حقیقی

آقایزارع حقیقی

آقایزارع حقیقی

سه شنبه

نام درس

اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی

نام استاد

آقای معزی C

آقای معزی C

آقای معزی C

چهار شنبه

نام درس

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

نام استاد

آقای سلیمانی

آقای سلیمانی

آقای سلیمانی

نام درس 

اندیشه 1

اندیشه 1 

اندیشه 1

نام استاد

آقای گنجی آزاد 

 آقای گنجی آزاد

آقای گنجی آزاد 

 

 

ملاحظات

 

1.هر دانشجو در ترم تابستان می تواند فقط 2 واحد از دروس عمومی معارف اسلامی را اخذ نماید.

2.ترم تابستان، ویژه دانشجویانی است که در ترم آخر هستند یا در شرف فارغ التحصیلی می باشند.

3.این برنامه ویژه برادران است

4.برادران از همه رشته ها به شرط داشتن شرایط مذکور می توانند انتخاب واحد کنند.

5. ظرفیت کلاس ها حسب بخش نامه شماره7446/22 مورخ
8/8/84 نباید از 45 نفر بیشتر شود. 

6. تشکیل کلاس ها منوط به حداقل تکمیل ظرفیت (هر کلاس 15 نفر) می باشد.  

7. حضور در کلاس ها الزامی است و غیبت بیش از حد مجاز منجر به حذف آموزشی می شود.

 

ایام هفته

ساعت

9 - 30/7

45/10 - 15/9

30/12 - 11

 

دوشنبه

نام درس

 

 

 

نام استاد

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

 

 

 

نام استاد

 

 

 

نام درس

 

 

 

نام استاد

 

 

 

 

دوشنبه

 

16 - 30/14

45/17 - 15/16

30/19 - 18

نام درس

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

نام استاد

آقای زارع حقیقی

آقای زارع حقیقی

آقای زارع حقیقی

/ 0 نظر / 12 بازدید